Jak danit kryptoměny?

Jak danit kryptoměny [Aktuálně 2022]

Kryptoměny patří jednoznačně mezi největší investiční fenomény posledních let. Ačkoliv široké veřejnosti tento pojem evokuje nezávislost na státní správě a anonymitu, faktem zůstává, že i ony podléhají zdanění. Pokud tedy máte zájem se dozvědět, jak danit kryptoměny, pozorně se začtěte do následujících řádků.

Danění kryptoměn obecně je tvrdým oříškem i pro státní správy jednotlivých zemí, Českou republiku nevyjímaje. Samy vlády totiž řešily, a stále ještě řeší, jak efektivně z obchodování či těžby těchto aktiv získat nějaký ten peníz. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně čerstvou novinku na finančních trzích, nedisponuje dlouhodobými zkušenostmi s podobnými záležitostmi vlastně žádná ze zemí kdekoliv ve světě. I tak ale již existují určitá pravidla či předpisy, jimiž je třeba se řídit.

Jak danit kryptoměny – česká legislativa

Na úvod je nutné si uvědomit, že kryptoměny obecně se v ČR danit jednoduše musí. Ačkoliv mohou na trhu jejich držitelé zdánlivě obchodovat pod rouškou anonymity, jde i tak o pohyby peněz či operace na burzách, spojené s účtem konkrétní osoby. Navíc, každému člověku může být nakonec jeho kryptopeněženka přiřazena, proto to ani se zmíněnou anonymitou tak slavné není a vyhýbat se danění je, pokud netoužíte po mastné pokutě, nemoudré. V tuzemské legislativě je příjem z kryptoměn zařazen do §10 zákona o daních z příjmů, podkategorie „ostatní příjmy“.

Dle zákonů ČR narozdíl od některých komodit, cenných papírů či akcií, neplatí pro kryptoměny žádná specifická osvobození od daní. Možností, jak se placení daně z kryptoměn vyhnout, tak není mnoho. Nejde ani o příjem, patřící do kategorie „ostatní příjmy“ z §10 ods. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, ten je totiž od daně osvobozen do výše 30 000 Kč. Pokud jde tedy o kryptoměny, dle zákona byste měli danit vždy.

Kryptoměny navíc nejsou Českou národní bankou brány jako investice. Neplatí tedy, že zisk z těch, držených déle než tři roky, není třeba danit. Finanční správa považuje kryptoměny pouze za zboží, s nímž lze obchodovat, produkovat jej a za které se mohou na trhu nakupovat či prodávat jiná zboží či služby.

Je třeba zakládat živnost?

Mezi často propírané otázky se řadí ta, zdali je pro obchodování s kryptoměnami třeba zřídit si živnostenský list. Dle zákonů tato procedura není nutná pro asi nejrozšířenější skupinu držitelů kryptoměn, tedy pro spekulanty. Spekulace s kryptoměnami se totiž nepovažuje na podnikání, jinak je tomu ale u jejich těžby, čemuž se článek podrobněji věnuje níže.

Jak danit kryptoměny v roce 2022?

Jak danit kryptoměny – darování a dědictví

Alespoň nějaké specifičtější osvobození od daní ale ohledně kryptoměn existuje. Konkrétně se jedná například o situaci v podobě darování či dědictví při hodnotě aktiv do 5 000 000 Kč. To v přímé přbuzenské linii platí bez výjimky. Pokud hodnota zmíněnou částku přesáhne, příjemce darovaných či zděděných kryptoměn je povinen tento přesun aktiv nahlásit. Když se obdarovaný následně rozhodne kryptoměny prodat, zdaní pouze rozdíl mezi cenou v okamžiku nabytí a částkou, kterou obdržel.

Danění těžby kryptoměn

Narozdíl od pouhé spekulace s kryptoměnami je pro jejich těžbu, dle zákonů ČR, nutné založení živnosti. Při danění vytěžených kryptoměn se pak postupuje identicky, jako při získávání věcí vlastní činností. Pouhé nabytí majetku těžbou tak není ještě považováno za příjem. O ten se jedná až při jeho prodeji, případně směně za jiné aktivum. Pro úplnost, těžba kryptoměn se klasifikuje jako volná živnost. Konkrétně spadá pod obor Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související webové portály.

Díky potřebě založit živnost ale existuje možnost, odečíst si od zdanění veškeré výdaje k zajištění a udržení příjmů. To znamená, že ceny energií či pořizovací cenu přístrojů, které těžbu provádějí, si lze od základu daně odepsat. 

Samotné danění pak probíhá stejně, jako u běžných zisků při získávání věcí vlastní činností. V okamžiku směny vytěžených kryptoměn tedy, dle současných zákonů, jakožto fyzická osoba daníte sazbou 15 %. To ale pouze, pokud se vaše celkové roční příjmy pohybují pod 48násobkem průměrné měsíční mzdy. Ten v současnosti činí 1 867 728 Kč, přičemž z části příjmů, překračující tuto hranici, odvedete do státní kasy 23 %.

Jak danit kryptoměny – spekulanti

Jiná je pochopitelně situace pro pouhé spekulanty, kteří se těžbě kryptoaktiv nevěnují. Ti, jak vyplývá z předchozích částí článku, ke své činnosti nepotřebují ani založit živnost, mohou tak začít obchodovat rovnou bez jakýchkoliv obstrukcí. Čemu se ale nevyhnou, je placení daní, pokud jejich příjmy z již zmiňované kategorie „ostatních“ přesáhnou 30 000 Kč za rok.

Předmětem daně pro spekulanty jsou pak zisky z prodeje kryptoměn. Základ daně se tak vypočítá pouze jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného aktiva. Pro zpětný výpočet pořizovací ceny se používá buď účetní metoda FIFO (first in, first out) nebo vážený aritmetický průměr.

Na rozdíl od některých států, hlavně těch západních, není v tuto chvíli třeba v České republice státu odvádět nic za pouhou držbu aktiv ve vaší kryptopeněžence. Jediné, co tedy spekulanti musí danit, jsou zmíněné zisky z kryptoměn. V porovnání s cennými papíry je krypto z určitého pohledu méně výhodným, neboť na něj neplatí osvobození od zdanění příjmu do výše 100 000 Kč. Stále platí, že při celkovém ročním výdělku do 48násobku průměrné měsíční mzdy (nyní 1 867 728 Kč) se daní 15% sazbou, pro příjmy nad tuto hranici platí sazba vyšší, konkrétně 23 %.

I pokud kryptoměny netěžíte a přesto živnostenským listem disponujete, současné zákony neumožňují snížení základu daně o dodatečné náklady. Případné pokusy, zakomponovat do daňového přiznání náklady na vybavení, kancelář a podobně, by v případě, že jste pouhým spekulantem, tak byly marné. Příjem z kryptoměn se ani nedá zařadit mezi kapitálové.

Jak danit kryptoměny – právnické osoby

Obchodovat s kryptoaktivy mohou pochopitelně i subjekty, řadící se mezi právnické osoby. Daňová sazba v tom případě činí 19 %. Případnou ztrátou firmy jinde lze snížit daňový základ zisku z kryptoměn, ale pouze v daném roce. Pokud by pak při obchodování utrpěla společnost ztrátu, taktéž ji není možné rozložit do dalších období.

Závěr

V současnosti rozhodně není systém danění kryptoměn v žádné ze zemí vypiplaný k dokonalosti, Českou republiku nevyjímaje. Nutné je tedy si uvědomit, že danění je třeba za každé konstelace. A to, ať už pouze obchodujete, nebo kryptoměny těžíte. Podobně klíčovou je informace, že základem daně je vždy rozdíl mezi pořizovací hodnotou aktiva a prodejní cenou. Co se procentuální výše daně týče, důležitý zlom pak nastává v okamžiku, kdy vaše celkové příjmy za jeden rok přesáhnou 48násobek průměrné měsíční mzdy. To se totiž daňová sazba zvýší z 15 % na 23 %.